Bài 3. Hướng dẫn cài đặt trang web hoàn chỉnh đầu tiên

Các bước cài 1 trang web chạy A-Z : 

Bước 1. Mua tên miền (5-15 phút)

Bước 2. Mua VPS (2-5 phút)

Bước 3. Trỏ tên miền về VPS (30s)

Bước 4. Cài đặt VPS (20-30 phút)

Bước 1: Đăng nhập vào VPS bằng Putty, Cài đặt centminmod

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/installer.sh && chmod 0700 installer.sh && bash installer.sh

Bước 2: Vào Panel điều khiển của VPS để thêm tên miền, chọn 2 (SSL:n, FTP : random, Pass FTP: y)

cd /usr/local/src/centminmod/
./centmin.sh

Bước 5. Cài đặt thư mục tên miền để up code lên trong VPS

B1: Chọn 2: Add Ngixn Vhost domain

B2: Đánh tên miền đã mua rồi trỏ vào

B3: chứng chỉ SSL thì để n (no)

B4: Tài khoản FTP (không dùng) đánh bừa

B5: Pass tài khoản FTP: y(yes)

Khi gõ tên miền vào trình duyệt, luôn chạy mặc định index.html hoặc index.php

Bước 6. Cài đặt WordPress (CMS chuẩn thế giới được xây dựng để giúp người dùng tạo nhanh 1 website)

B1: Search và download trên wordpress.org (file nén .zip) thì phải giải nén trong VPS)

B2: Upload file zip lên thư mục website trên VPS (thư mục public)

B3: Giải nén

unzip /home/nginx/domains/ancatland.com/public/a.zip -d /home/nginx/domains/ancatland.com/public

B4: Back 1 cấp các file ra thư mục chính

Bước 7. Cài đặt cơ sở dữ liệu (3-5 phút)

B1: Search PHPMyadmin vào website https://www.phpmyadmin.net/ để down phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu về (File Zip)

B2: Up vào thư mục /usr/local/nginx/html

B3: Giải nén, truy cập đăng nhập vào cơ sở dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu

Bước 8. Cài đặt web và cấu hình (5 phút)

Bước 9. Sao lưu dự án mẫu (5-10 phút)

Bước 10. Backup, nhân bản dự án mẫu (5-10 phút)

Bước 11. Cài đặt và sử dụng XAMPP tạo môi trường chạy web trên Localhost (10 phút)

 

*Xem thư mục web: /home/nginx/domains

 


Call Now Button